• 0413-3352901

  • تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، مرکز رشد دانشگاه تبریز، پلاک B9